The sixth Yiwu Brown Sugar Festival opened yesterday in Xilou village, Yiting town, Yiwu city. Deputy Director of Zhejiang Agricultural Department Zhu Zhiquan, Yiwu municipal leaders Chen Xiuxian, Jiang Hongxun, Zhao Guorong, etc. attended the ceremony. Yiwu Municipal Party Committee member, vice mayor Wang Qingchi presided over the opening ceremony. Chen Xiuxian, deputy secretary of […]

read more